Chapter 122 - Psalms

A Song of degrees of David.
1 I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD.1 Ako'y natutuwa nang kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon.
2 Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.2 Ang mga paa natin ay nagsisitayo sa loob ng iyong mga pintuang-bayan, Oh Jerusalem;
3 Jerusalem is builded as a city that is compact together:3 Jerusalem, na natayo na parang bayang siksikan:
4 Whither the tribes go up, the tribes of the LORD, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the LORD.4 Na inaahon ng mga lipi, sa makatuwid baga'y ng mga lipi ng Panginoon, na pinaka patotoo sa Israel, upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon.
5 For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.5 Sapagka't doo'y nalagay ang mga luklukan na ukol sa kahatulan, ang mga luklukan ng sangbahayan ni David.
6 Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.6 Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem: sila'y magsisiginhawa na nagsisiibig sa iyo.
7 Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.7 Kapayapaan nawa ang sumaloob ng inyong mga kuta, at kaginhawahan sa loob ng iyong mga palasio.
8 For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee.8 Dahil sa aking mga kapatid at aking mga kasama, aking sasabihin ngayon, kapayapaan ang sumaiyong loob.
9 Because of the house of the LORD our God I will seek thy good.9 Dahil sa bahay ng Panginoon nating Dios. Hahanapin ko ang iyong buti.