Chapter 128 - Psalms

A Song of degrees.
1 Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.1 Mapalad ang bawa't isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kaniyang mga daan.
2 For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.2 Sapagka't iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay: magiging maginhawa ka, at ikabubuti mo.
3 Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.3 Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas, sa mga pinakaloob ng iyong bahay: ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo, sa palibot ng iyong dulang.
4 Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.4 Narito, na ganito nawa pagpalain ang tao, na natatakot sa Panginoon.
5 The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.5 Pagpapalain ka ng Panginoon mula sa Sion: at iyong makikita ang buti ng Jerusalem sa lahat na kaarawan ng iyong buhay.
6 Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.6 Oo, iyong makikita ang mga anak ng iyong mga anak. Kapayapaan nawa'y suma Israel.