Chapter 129 - Psalms

A Song of degrees.
1 Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say:1 Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan, sabihin ngayon ng Israel,
2 Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me.2 Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan: gayon ma'y hindi sila nanganaig laban sa akin.
3 The plowers plowed upon my back: they made long their furrows.3 Ang mga mangaararo ay nagsiararo sa aking likod; kanilang pinahaba ang kanilang bungkal.
4 The LORD is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked.4 Ang Panginoon ay matuwid: kaniyang pinutol ang mga panali ng masama.
5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion.5 Mapahiya sila at magsitalikod, silang lahat na nangagtatanim ng loob sa Sion.
6 Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up:6 Sila'y maging parang damo sa mga bubungan, na natutuyo bago lumaki:
7 Wherewith the mower filleth not his hand; nor he that bindeth sheaves his bosom.7 Na hindi pinupuno ng manggagapas ang kaniyang kamay niyaon, ni siyang nagtatali man ng mga bigkis, ang kaniyang sinapupunan.
8 Neither do they which go by say, The blessing of the LORD be upon you: we bless you in the name of the LORD.8 Hindi man sinasabi ng nagsisipagdaan, ang pagpapala ng Panginoon, ay sumainyo nawa; binabasbasan namin kayo sa pangalan ng Panginoon.