Chapter 130 - Psalms

A Song of degrees.
1 Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.1 Mula sa mga kalaliman ay dumaing ako sa iyo, Oh Panginoon.
2 Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.2 Panginoon, dinggin mo ang aking tinig: pakinggan ng iyong mga pakinig ang tinig ng aking mga pamanhik.
3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?3 Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, Oh Panginoon, sinong tatayo?
4 But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.4 Nguni't may kapatawarang taglay ka, upang ikaw ay katakutan.
5 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope.5 Aking hinihintay ang Panginoon, hinihintay ng aking kaluluwa, at sa kaniyang salita ay umaasa ako.
6 My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning.6 Hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon, ng higit kay sa paghihintay ng bantay sa umaga; Oo, higit kay sa bantay sa umaga.
7 Let Israel hope in the LORD: for with the LORD there is mercy, and with him is plenteous redemption.7 Oh Israel, umasa ka sa Panginoon; sapagka't sa Panginoon ay may kagandahang-loob.
8 And he shall redeem Israel from all his iniquities.8 At kaniyang tutubusin ang Israel sa lahat niyang kasamaan.