Chapter 131 - Psalms

A Song of degrees of David.
1 LORD, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty: neither do I exercise myself in great matters, or in things too high for me.1 Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang aking mga mata; ni nagsasanay man ako sa mga dakilang bagay, o sa mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin.
2 Surely I have behaved and quieted myself, as a child that is weaned of his mother: my soul is even as a weaned child.2 Tunay na aking itiniwasay at itinahimik ang aking kaluluwa; parang batang inihiwalay sa suso sa kaniyang ina, ang kaluluwa ko ay parang inihiwalay na bata sa suso.
3 Let Israel hope in the LORD from henceforth and for ever.3 Oh Israel, umasa ka sa Panginoon mula sa panahong ito at sa magpakailan pa man.