Chapter 147 - Psalms

1 Praise ye the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely.1 Purihin ninyo ang Panginoon; sapagka't mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Dios; sapagka't maligaya, at ang pagpuri ay nakalulugod.
2 The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.2 Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem; kaniyang pinipisan ang mga natapon na Israel.
3 He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.3 Kaniyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso, at tinatalian niya ang kanilang mga sugat.
4 He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.4 Kaniyang sinasaysay ang bilang ng mga bituin; siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan.
5 Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.5 Dakila ang ating Panginoon, at makapangyarihan sa kapangyarihan; ang kaniyang unawa ay walang hanggan,
6 The LORD lifteth up the meek: he casteth the wicked down to the ground.6 Inaalalayan ng Panginoon ang maamo: kaniyang inilulugmok sa lupa ang masama.
7 Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God:7 Magsiawit kayo sa Panginoon ng pagpapasalamat; magsiawit kayo sa alpa ng mga pagpuri sa ating Dios:
8 Who covereth the heaven with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains.8 Na nagtatakip sa mga langit ng mga alapaap. Na siyang naghahanda ng ulan sa lupa, na nagpapatubo ng damo sa mga bundok.
9 He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry.9 Siya'y nagbibigay sa hayop ng kaniyang pagkain. At sa mga inakay na uwak na nagsisidaing.
10 He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.10 Siya'y hindi nalulugod sa lakas ng kabayo: siya'y hindi nasasayahan sa mga paa ng tao.
11 The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.11 Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa kaniya, sa nagsisiasa sa kaniyang kagandahang-loob.
12 Praise the LORD, O Jerusalem; praise thy God, O Zion.12 Purihin mo ang Panginoon, Oh Jerusalem; purihin mo ang iyong Dios, Oh Sion.
13 For he hath strengthened the bars of thy gates; he hath blessed thy children within thee.13 Sapagka't kaniyang pinatibay ang mga halang ng iyong mga pintuang-bayan; kaniyang pinagpala ang iyong mga anak sa loob mo.
14 He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat.14 Siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan; kaniyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo.
15 He sendeth forth his commandment upon earth: his word runneth very swiftly.15 Kaniyang sinusugo ang kaniyang utos sa lupa; ang kaniyang salita ay tumatakbong maliksi.
16 He giveth snow like wool: he scattereth the hoarfrost like ashes.16 Siya'y nagbibigay ng nieve na parang balahibo ng tupa; siya'y nagkakalat ng eskarcha na parang abo.
17 He casteth forth his ice like morsels: who can stand before his cold?17 Kaniyang inihahagis na parang putol na maliit ang kaniyang hielo: sinong makatatagal sa harap ng lamig niyaon?
18 He sendeth out his word, and melteth them: he causeth his wind to blow, and the waters flow.18 Kaniyang pinahahatdan ng salita, at tinutunaw: kaniyang pinahihihip ang kaniyang hangin, at ang tubig ay pinaagos.
19 He sheweth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel.19 Kaniyang ipinabatid ang kaniyang salita sa Jacob, ang kaniyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel.
20 He hath not dealt so with any nation: and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the LORD.20 Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alin mang bansa: at tungkol sa kaniyang mga kahatulan, hindi nila nalaman. Purihin ninyo ang Panginoon.