Chapter 148 - Psalms

1 Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.1 Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit: purihin ninyo siya sa mga kaitaasan.
2 Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.2 Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel: purihin ninyo siya, buo niyang hukbo.
3 Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.3 Purihin ninyo siya, araw at buwan: purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bituing maliwanag.
4 Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.4 Purihin ninyo siya, ninyong mga langit ng mga langit, at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit.
5 Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created.5 Purihin nila ang pangalan ng Panginoon: sapagka't siya'y nagutos, at sila'y nangalikha.
6 He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.6 Kaniya rin namang ipinagtatatag magpakailan-kailan man: siya'y gumawa ng pasiya na hindi mapapawi.
7 Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:7 Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa, Ninyong mga buwaya, at lahat ng mga kalaliman:
8 Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:8 Apoy at granizo, nieve at singaw; unos na hangin, na gumaganap ng kaniyang salita:
9 Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:9 Mga bundok at lahat ng mga gulod; mga mabungang kahoy at lahat ng mga cedro:
10 Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:10 Mga hayop at buong kawan; nagsisiusad na bagay at ibong lumilipad:
11 Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:11 Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan; mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa:
12 Both young men, and maidens; old men, and children:12 Mga binata at gayon din ng mga dalaga; mga matanda at mga bata:
13 Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.13 Purihin nila ang pangalan ng Panginoon; sapagka't ang kaniyang pangalan magisa ay nabunyi: ang kaniyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit.
14 He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD.14 At itinaas niya ang sungay ng kaniyang bayan, ang papuri ng lahat niyang mga banal; sa makatuwid baga'y ng mga anak ni Israel, na bayang malapit sa kaniya. Purihin ninyo ang Panginoon.