Chapter 149 - Psalms

1 Praise ye the LORD. Sing unto the LORD a new song, and his praise in the congregation of saints.1 Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kaniyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal.
2 Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King.2 Magalak nawa ang Israel sa kaniya na lumalang sa kaniya: magalak nawa ang mga anak ng Sion sa kanilang Hari.
3 Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp.3 Purihin nila ang kaniyang pangalan sa sayaw: magsiawit sila ng mga pagpuri sa kaniya na may pandereta at alpa.
4 For the LORD taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.4 Sapagka't ang Panginoon ay nalulugod sa kaniyang bayan: kaniyang pagagandahin ng kaligtasan ang maamo.
5 Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds.5 Pumuri nawa ang mga banal sa kaluwalhatian: magsiawit sila sa kagalakan sa kanilang mga higaan.
6 Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand;6 Malagay nawa sa kanilang bibig ang pinakamataas na pagpuri sa Dios, at tabak na may dalawang talim sa kanilang kamay;
7 To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;7 Upang magsagawa ng panghihiganti sa mga bansa, at mga parusa sa mga bayan;
8 To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron;8 Upang talian ang kanilang mga hari ng mga tanikala, at ang kanilang mga mahal na tao ng mga panaling bakal;
9 To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the LORD.9 Upang magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat: mayroon ng karangalang ito ang lahat niyang mga banal. Purihin ninyo ang Panginoon.