Chapter 150 - Psalms

1 Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power.1 Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Dios sa kaniyang santuario: purihin ninyo siya sa langit ng kaniyang kapangyarihan.
2 Praise him for his mighty acts: praise him according to his excellent greatness.2 Purihin ninyo siya dahil sa kaniyang mga makapangyarihang gawa: purihin ninyo siya ayon sa kaniyang marilag na kadakilaan.
3 Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and harp.3 Purihin ninyo siya ng tunog ng pakakak: purihin ninyo siya ng salterio at alpa.
4 Praise him with the timbrel and dance: praise him with stringed instruments and organs.4 Purihin ninyo siya ng pandereta at sayaw: purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng flauta.
5 Praise him upon the loud cymbals: praise him upon the high sounding cymbals.5 Purihin ninyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin ninyo siya sa pinaka matunog na mga simbalo.
6 Let every thing that hath breath praise the LORD. Praise ye the LORD.6 Purihin ng bawa't bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon.