Chapter 38 - Psalms

A Psalm of David, to bring to remembrance.
1 O LORD, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure.1 Oh Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong pag-iinit: ni parusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob.
2 For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore.2 Sapagka't ang iyong mga pana ay nagsitimo sa akin, at pinipisil akong mainam ng iyong kamay.
3 There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin.3 Walang kagalingan sa aking laman dahil sa iyong pagkagalit; ni may kaginhawahan man sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan.
4 For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me.4 Sapagka't ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo: gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin.
5 My wounds stink and are corrupt because of my foolishness.5 Ang aking mga sugat ay mabaho, at putokputok, dahil sa aking kamangmangan.
6 I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.6 Ako'y nahirapan at ako'y nahukot; ako'y tumatangis buong araw.
7 For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh.7 Sapagka't ang aking mga balakang ay lipos ng hirap; at walang kagalingan sa aking laman.
8 I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart.8 Ako'y nanglalata, at bugbog na mainam: ako'y umangal dahil sa kaba ng aking loob.
9 Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.9 Panginoon, lahat ng aking nais ay nasa harap mo; at ang aking hibik ay hindi lingid sa iyo.
10 My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me.10 Ang aking loob ay kakabakaba, ang aking kalakasan ay nanglalata: tungkol sa liwanag ng aking mga mata, ay napawi rin ito sa akin.
11 My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off.11 Ang mga mangliligaw at mga kaibigan ko ay nangatayong malayo sa aking paghihirap; at ang aking mga kamaganak ay nakalayo.
12 They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long.12 Sila namang nangaguusig ng aking buhay ay nangaglagay ng mga silo na ukol sa akin; at silang nagsisihanap ng aking ikapapahamak ay nangagsasalita ng mga masasamang bagay, at nangagiisip ng pagdaraya buong araw.
13 But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.13 Nguni't ako'y gaya ng binging tao, na hindi nakakarinig; at ako'y gaya ng piping tao, na hindi ibinubuka ang kaniyang bibig.
14 Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs.14 Oo, ako'y gaya ng tao na hindi nakakarinig, at sa kaniyang bibig ay walang mga kasawayan.
15 For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God.15 Sapagka't sa iyo, Oh Panginoon ay umaasa ako: ikaw ay sasagot, Oh Panginoon kong Dios.
16 For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me.16 Sapagka't aking sinabi: Baka ako'y kagalakan nila: pagka ang aking paa ay nadudulas, ay nagsisipagmataas sila laban sa akin.
17 For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me.17 Sapagka't ako'y madali ng mahulog, at ang aking kapanglawan ay laging nasa harap ko.
18 For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.18 Sapagka't aking ipahahayag ang aking kasamaan; aking ikamamanglaw ang aking kasalanan.
19 But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.19 Nguni't ang aking mga kaaway ay buhay at malalakas: at silang nangagtatanim sa akin na may kamalian ay dumami.
20 They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is.20 Sila namang nangagbabayad ng kasamaan sa mabuti ay mga kaaway ko, sapagka't aking sinunod ang bagay na mabuti.
21 Forsake me not, O LORD: O my God, be not far from me.21 Huwag mo akong pabayaan, Oh Panginoon: Oh Dios ko, huwag kang lumayo sa akin.
22 Make haste to help me, O Lord my salvation.22 Magmadali kang tulungan mo ako, Oh Panginoon na aking kaligtasan.