Chapter 66 - Psalms

To the chief Musician, A Song or Psalm.
1 Make a joyful noise unto God, all ye lands:1 Magkaingay kayong may kagalakan sa Dios, buong lupa.
2 Sing forth the honour of his name: make his praise glorious.2 Awitin ninyo ang kaluwalhatian ng kaniyang pangalan: paluwalhatiin ninyo ang pagpuri sa kaniya.
3 Say unto God, How terrible art thou in thy works! through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee.3 Inyong sabihin sa Dios, napaka kakilakilabot ng iyong mga gawa! Sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay magsisuko ang iyong mga kaaway sa iyo.
4 All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee; they shall sing to thy name. Selah.4 Buong lupa ay sasamba sa iyo, at aawit sa iyo; sila'y magsisiawit sa iyong pangalan. (Selah)
5 Come and see the works of God: he is terrible in his doing toward the children of men.5 Kayo ay magsiparito, at tingnan ninyo ang mga gawa ng Dios; siya'y kakilakilabot sa kaniyang gawain sa mga anak ng mga tao.
6 He turned the sea into dry land: they went through the flood on foot: there did we rejoice in him.6 Kaniyang pinagiging tuyong lupa ang dagat: sila'y nagsidaan ng paa sa ilog: doo'y nangagalak kami sa kaniya.
7 He ruleth by his power for ever; his eyes behold the nations: let not the rebellious exalt themselves. Selah.7 Siya'y nagpupuno ng kaniyang kapangyarihan magpakailan man: papansinin ng kaniyang mga mata ang mga bansa: huwag mangagpakabunyi ang mga manghihimagsik. (Selah)
8 O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard:8 Oh purihin ninyo ang ating Dios, ninyong mga bayan, at iparinig ninyo ang tinig ng kaniyang kapurihan:
9 Which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved.9 Na umaalalay sa ating kaluluwa sa buhay, at hindi tumitiis na makilos ang ating mga paa.
10 For thou, O God, hast proved us: thou hast tried us, as silver is tried.10 Sapagka't ikaw, Oh Dios, tinikman mo kami: Iyong sinubok kami na para ng pagsubok sa pilak.
11 Thou broughtest us into the net; thou laidst affliction upon our loins.11 Iyong isinuot kami sa silo; ikaw ay naglagay ng mainam na pasan sa aming mga balakang.
12 Thou hast caused men to ride over our heads; we went through fire and through water: but thou broughtest us out into a wealthy place.12 Iyong pinasakay ang mga tao sa aming mga ulo; kami ay nangagdaan sa apoy at sa tubig; nguni't dinala mo kami sa saganang dako.
13 I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows,13 Ako'y papasok sa iyong bahay na may mga handog na susunugin, aking babayaran sa iyo ang mga panata ko,
14 Which my lips have uttered, and my mouth hath spoken, when I was in trouble.14 Na sinambit ng aking mga labi, at sinalita ng aking bibig, nang ako'y nasa kadalamhatian.
15 I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams; I will offer bullocks with goats. Selah.15 Ako'y maghahandog sa iyo ng mga matabang handog na susunugin, na may haing mga tupa; ako'y maghahandog ng mga toro na kasama ng mga kambing. (Selah)
16 Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul.16 Kayo'y magsiparito at dinggin ninyo, ninyong lahat na nangatatakot sa Dios, at ipahahayag ko kung ano ang kaniyang ginawa sa aking kaluluwa.
17 I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.17 Ako'y dumaing sa kaniya ng aking bibig, at siya'y ibinunyi ng aking dila.
18 If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me:18 Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon:
19 But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer.19 Nguni't katotohanang dininig ako ng Dios; kaniyang pinakinggan ang tinig ng aking dalangin.
20 Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me.20 Purihin ang Dios, na hindi iniwaksi ang aking dalangin, ni ang kaniyang kagandahang-loob sa akin.