Chapter 67 - Psalms

To the chief Musician on Neginoth, A Psalm or Song.
1 God be merciful unto us, and bless us; and cause his face to shine upon us; Selah.1 Dios maawa ka sa amin, at pagpalain mo kami, at pasilangin nawa niya ang kaniyang mukha sa amin; (Selah)
2 That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations.2 Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa.
3 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.3 Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan.
4 O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah.4 Oh mangatuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa: sapagka't iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan, at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. (Selah)
5 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.5 Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan.
6 Then shall the earth yield her increase; and God, even our own God, shall bless us.6 Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga: ang Dios ang sarili naming Dios ay pagpapalain kami.
7 God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.7 Pagpapalain kami ng Dios: at lahat ng mga wakas ng lupa ay mangatatakot sa kaniya.