Chapter 75 - Psalms

To the chief Musician, Altaschith, A Psalm or Song of Asaph.
1 Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks: for that thy name is near thy wondrous works declare.1 Kami ay nagpapasalamat sa iyo, Oh Dios: kami ay nagpapasalamat, sapagka't ang iyong pangalan ay malapit: isinasaysay ng mga tao ang iyong mga kagilagilalas na gawa.
2 When I shall receive the congregation I will judge uprightly.2 Pagka aking nakamtan ang takdang kapanahunan, hahatol ako ng matuwid.
3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah.3 Ang lupa at lahat na tagarito ay natutunaw: aking itinayo ang mga haligi niyaon. (Selah)
4 I said unto the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn:4 Aking sinabi sa hambog, Huwag kang gumawang may kahambugan: at sa masama, Huwag kang magtaas ng sungay:
5 Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck.5 Huwag mong itaas ang iyong sungay ng mataas; huwag kang magsalitang may matigas na ulo.
6 For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south.6 Sapagka't hindi man mula sa silanganan, o mula man sa kalunuran, o mula man sa timugan, ang pagkataas.
7 But God is the judge: he putteth down one, and setteth up another.7 Kundi ang Dios ay siyang hukom: kaniyang ibinababa ang isa, at itinataas ang isa.
8 For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same: but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them.8 Sapagka't sa kamay ng Panginoon ay may isang saro, at ang alak ay bumubula; puno ng pagkakahalohalo, at kaniyang inililiguwak din: tunay na ibubuhos ng lahat na masama sa lupa ang latak, at iinumin.
9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.9 Nguni't aking ipahahayag magpakailan man, ako'y aawit ng mga kapurihan sa Dios ni Jacob.
10 All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted.10 Lahat ng mga sungay naman ng masama ay aking ihihiwalay; nguni't ang mga sungay ng matuwid ay matataas.