Chapter 76 - Psalms

To the chief Musician on Neginoth, A Psalm or Song of Asaph.
1 In Judah is God known: his name is great in Israel.1 Sa Juda ay kilala ang Dios: ang kaniyang pangalan ay dakila sa Israel.
2 In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion.2 Nasa Salem naman ang kaniyang tabernakulo, at ang kaniyang dakong tahanan ay sa Sion.
3 There brake he the arrows of the bow, the shield, and the sword, and the battle. Selah.3 Doo'y binali niya ang mga pana ng busog; at kalasag, at ang tabak, at ang pagbabaka. (Selah)
4 Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey.4 Maluwalhati ka at marilag, mula sa mga bundok na hulihan.
5 The stouthearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands.5 Ang mga puso na matapang ay nasamsaman, sila'y nangatulog ng kanilang pagtulog; at wala sa mga lalaking makapangyarihan na nakasumpong ng kanilang mga kamay.
6 At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep.6 Sa iyong saway Oh Dios ni Jacob, ang karo at gayon din ang kabayo ay nahandusay sa mahimbing na pagkakatulog.
7 Thou, even thou, art to be feared: and who may stand in thy sight when once thou art angry?7 Ikaw, ikaw ay katatakutan: at sinong makatatayo sa iyong paningin, sa minsang ikaw ay magalit?
8 Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared, and was still,8 Iyong ipinarinig ang hatol mula sa langit; ang lupa ay natakot, at tumahimik,
9 When God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah.9 Nang ang Dios ay bumangon sa paghatol, upang iligtas ang lahat ng maamo sa lupa. (Selah)
10 Surely the wrath of man shall praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain.10 Tunay na pupurihin ka ng poot ng tao: ang nalabi sa poot ay ibibigkis mo sa iyo.
11 Vow, and pay unto the LORD your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared.11 Manata ka at tuparin mo sa Panginoon mong Dios: magdala ng mga kaloob sa kaniya na marapat katakutan, yaong lahat na nangasa buong palibot niya.
12 He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth.12 Kaniyang ihihiwalay ang diwa ng mga pangulo: siya'y kakilakilabot sa mga hari sa lupa.