Chapter 87 - Psalms

A Psalm or Song for the sons of Korah.
1 His foundation is in the holy mountains.1 Ang kaniyang patibayan ay nasa mga banal na bundok.
2 The LORD loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob.2 Minahal ng Panginoon ang mga pintuang-bayan ng Sion, ng higit kay sa lahat na tahanan ng Jacob.
3 Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah.3 Maluwalhating mga bagay ang sinalita tungkol sa iyo, Oh bayan ng Dios. (Selah)
4 I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there.4 Aking babanggitin ang Rahab at ang Babilonia na kasama ng mga nakakakilala sa akin: narito, ang Filistia at ang Tiro, pati ng Etiopia; ang isang ito ay ipinanganak diyan.
5 And of Zion it shall be said, This and that man was born in her: and the highest himself shall establish her.5 Oo, tungkol sa Sion ay sasabihin, ang isang ito at ang isang yaon ay ipinanganak sa kaniya; at itatatag siya ng Kataastaasan.
6 The LORD shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. Selah.6 Sasalaysayin ng Panginoon, pagka kaniyang isinulat ang mga bayan, ang isang ito ay ipinanganak diyan. (Selah)
7 As well the singers as the players on instruments shall be there: all my springs are in thee.7 Silang nagsisiawit na gaya ng nagsisisayaw ay mangagsasabi, lahat ng aking mga bukal ay nangasa iyo.