Chapter 91 - Psalms

1 He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan. Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat.
2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan.
3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.3 Sapagka't kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa mapamuksang salot.
4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.4 Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka: ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti.
5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;5 Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man na humihilagpos kung araw;
6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.6 Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man na sumisira sa katanghaliang tapat.
7 A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee.7 Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping, at sangpung libo sa iyong kanan; nguni't hindi lalapit sa iyo.
8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.8 Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama.
9 Because thou hast made the LORD, which is my refuge, even the most High, thy habitation;9 Sapagka't ikaw, Oh Panginoon, ay aking kanlungan! Iyong ginawa ang Kataastaasan na iyong tahanan;
10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.10 Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anomang salot ay lalapit sa iyong tolda.
11 For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.11 Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad.
12 They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.12 Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.
13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.13 Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong: ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa.
14 Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.14 Sapagka't kaniyang inilagak ang kaniyang pagibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya: aking ilalagay siya sa mataas, sapagka't kaniyang naalaman ang pangalan ko.
15 He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.15 Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya; ako'y sasa kaniya sa kabagabagan: aking ililigtas siya, at pararangalan siya.
16 With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.16 Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas.