Chapter 92 - Psalms

A Psalm or Song for the sabbath day.
1 It is a good thing to give thanks unto the LORD, and to sing praises unto thy name, O most High:1 Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan:
2 To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,2 Upang magpakilala ng iyong kagandahang-loob sa umaga, at ng iyong pagtatapat gabigabi.
3 Upon an instrument of ten strings, and upon the psaltery; upon the harp with a solemn sound.3 Na may panugtog na may sangpung kawad, at may salterio; na may dakilang tunog na alpa.
4 For thou, LORD, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands.4 Sapagka't ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa: ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay.
5 O LORD, how great are thy works! and thy thoughts are very deep.5 Kay dakila ng iyong mga gawa, Oh Panginoon! Ang iyong mga pagiisip ay totoong malalim.
6 A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this.6 Ang taong hangal ay hindi nakakaalam; ni nauunawa man ito ng mangmang.
7 When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever:7 Pagka ang masama ay lumilitaw na parang damo, at pagka gumiginhawa ang lahat na manggagawa ng kasamaan; ay upang mangalipol sila magpakailan man:
8 But thou, LORD, art most high for evermore.8 Nguni't ikaw, Oh Panginoon, ay mataas magpakailan man.
9 For, lo, thine enemies, O LORD, for, lo, thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be scattered.9 Sapagka't, narito, ang mga kaaway mo, Oh Panginoon, sapagka't, narito, ang mga kaaway mo'y malilipol; lahat ng mga manggagawa ng kasamaan ay mangangalat.
10 But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn: I shall be anointed with fresh oil.10 Nguni't ang sungay ko'y iyong pinataas na parang sungay ng mailap na toro: ako'y napahiran ng bagong langis.
11 Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me.11 Nakita naman ng aking mata ang nasa ko sa aking mga kaaway, narinig ng aking pakinig ang nasa ko sa mga manggagawa ng kasamaan na nagsisibangon laban sa akin.
12 The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.12 Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang cedro sa Libano.
13 Those that be planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God.13 Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon; sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Dios.
14 They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;14 Sila'y mangagbubunga sa katandaan; sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan:
15 To shew that the LORD is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.15 Upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid; siya'y aking malaking bato, at walang kalikuan sa kaniya.