Chapter 93 - Psalms

1 The LORD reigneth, he is clothed with majesty; the LORD is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved.1 Ang Panginoon ay naghahari; siya'y nananamit ng karilagan; ang Panginoon ay nananamit ng kalakasan; siya'y nagbigkis niyaon: ang sanglibutan naman ay natatag, na hindi mababago.
2 Thy throne is established of old: thou art from everlasting.2 Ang luklukan mo'y natatag ng una: ikaw ay mula sa walang pasimula.
3 The floods have lifted up, O LORD, the floods have lifted up their voice; the floods lift up their waves.3 Ang mga baha ay nagtaas, Oh Panginoon, ang mga baha ay nagtaas ng kanilang hugong; ang mga baha ay nagtaas ng kanilang mga alon.
4 The LORD on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea.4 Ng higit sa mga hugong ng maraming tubig, malalakas na hampas ng alon sa dagat, ang Panginoon sa itaas ay makapangyarihan.
5 Thy testimonies are very sure: holiness becometh thine house, O LORD, for ever.5 Ang iyong mga patotoo ay totoong tunay: ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay, Oh Panginoon, magpakailan man.