Chapter 12 - Job

1 And Job answered and said,1 Nang magkagayo'y sumagot si Job; at nagsabi,
2 No doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you.2 Walang pagaalinlangan na kayo ang bayan, At ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo.
3 But I have understanding as well as you; I am not inferior to you: yea, who knoweth not such things as these?3 Nguni't ako'y may pagkaunawang gaya ninyo: Hindi ako huli sa inyo: Oo, sinong hindi nakaalam ng mga bagay na gaya nito?
4 I am as one mocked of his neighbour, who calleth upon God, and he answereth him: the just upright man is laughed to scorn.4 Ako'y gaya ng tinatawanan ng kaniyang kapuwa, ako na tumawag sa Dios, at sinagot niya: Ang ganap, ang taong sakdal ay tinatawanan.
5 He that is ready to slip with his feet is as a lamp despised in the thought of him that is at ease.5 Sa pagiisip niyaong nasa katiwasayan ay may pagkakutya sa ikasasawi; nahahanda sa mga iyan yaong nangadudulas ang paa.
6 The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure; into whose hand God bringeth abundantly.6 Ang mga tolda ng mga tulisan ay gumiginhawa, at silang nangagmumungkahi sa Dios ay tiwasay; na ang kamay ay pinadadalhan ng Dios ng sagana.
7 But ask now the beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air, and they shall tell thee:7 Nguni't tanungin mo ngayon ang mga hayop, at tuturuan ka nila: at ang mga ibon sa himpapawid, at kanilang sasaysayin sa iyo:
8 Or speak to the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee.8 O magsalita ka sa lupa, at magtuturo sa iyo; at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo.
9 Who knoweth not in all these that the hand of the LORD hath wrought this?9 Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito, na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito?
10 In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.10 Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawa't bagay na may buhay, at ang hininga ng lahat ng mga tao.
11 Doth not the ear try words? and the mouth taste his meat?11 Hindi ba lumilitis ng mga salita ang pakinig; gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain niya?
12 With the ancient is wisdom; and in length of days understanding.12 Nasa mga matanda ang karunungan, at sa kagulangan ang unawa.
13 With him is wisdom and strength, he hath counsel and understanding.13 Nasa Dios ang karunungan at kakayahan; kaniya ang payo at pagkaunawa.
14 Behold, he breaketh down, and it cannot be built again: he shutteth up a man, and there can be no opening.14 Narito, siya'y nagbabagsak at hindi maitayo uli; siya'y kumulong ng tao at hindi mapagbubuksan.
15 Behold, he withholdeth the waters, and they dry up: also he sendeth them out, and they overturn the earth.15 Narito, kaniyang pinipigil ang tubig at nangatutuyo; muli, kaniyang binibitawan sila at ginugulo nila ang lupa.
16 With him is strength and wisdom: the deceived and the deceiver are his.16 Nasa kaniya ang kalakasan at ang karunungan, ang nadadaya at ang magdaraya ay kaniya.
17 He leadeth counsellers away spoiled, and maketh the judges fools.17 Kaniyang pinalalakad ang mga kasangguni na hubad sa bait, at ginagawa niyang mga mangmang ang mga hukom.
18 He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.18 Kaniyang kinakalag ang panali ng mga hari, at binibigkisan ang kanilang mga baywang ng pamigkis.
19 He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty.19 Kaniyang pinalalakad na hubad sa bait ang mga saserdote.
20 He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged.20 Kaniyang pinapagbabago ang pananalita ng napagtitiwalaan. At inaalis ang pagkaunawa ng mga matanda.
21 He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty.21 Siya'y nagbubuhos ng kutya sa mga pangulo, at kinakalag ang pamigkis ng malakas.
22 He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death.22 Siya'y naglilitaw ng mga malalim na bagay mula sa kadiliman, at inilalabas sa liwanag ang lihim ng kamatayan.
23 He increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them again.23 Kaniyang pinararami ang mga bansa at mga nililipol niya: kaniyang pinalaki ang mga bansa, at mga dinala sa pagkabihag.
24 He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness where there is no way.24 Kaniyang inaalis ang pangunawa mula sa mga pinuno ng bayan sa lupa, at kaniyang pinagagala sila sa ilang na doo'y walang lansangan.
25 They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man.25 Sila'y nagsisikapa sa dilim na walang liwanag, at kaniyang pinagigiraygiray sila na gaya ng lango.