Chapter 13 - Job

1 Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it.1 Narito, nakita ang lahat na ito ng aking mata, ang aking tainga ay nakarinig at nakaunawa.
2 What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you.2 Kung ano ang iyong nalalaman, ay nalalaman ko rin naman: hindi ako huli sa inyo.
3 Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.3 Walang pagsalang ako'y magsasalita sa Makapangyarihan sa lahat, at nagnanasa akong makipagmatuwiranan sa Dios.
4 But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value.4 Nguni't kayo'y mapagkatha ng mga kabulaanan. Kayong lahat ay mga manggagamot na walang kabuluhan.
5 O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom.5 Mano nawa ay magsitahimik kayong lahat! At magiging inyong karunungan.
6 Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.6 Dinggin ninyo ngayon ang aking pangangatuwiran, at inyong dinggin ang mga pagsasanggalang ng aking mga labi.
7 Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him?7 Kayo ba'y mangagsasalita ng kalikuan dahil sa Dios, at mangungusap ng karayaan dahil sa kaniya?
8 Will ye accept his person? will ye contend for God?8 Inyo bang lilingapin ang kaniyang pagka Dios? Inyo bang ipakikipagtalo ang Dios?
9 Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye so mock him?9 Mabuti ba na kayo'y siyasatin niya? O kung paanong dinadaya ang isang tao ay inyo bang dadayain siya?
10 He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.10 Walang pagsalang sasawayin niya kayo, kung lihim na kayo'y tatangi ng pagkatao.
11 Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you?11 Hindi ba kayo tatakutin ng kaniyang karilagan, at ang gulat sa kaniya ay sasa inyo?
12 Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay.12 Ang inyong mga alaalang sabi ay kawikaang abo, ang inyong mga pagsasanggalang ay mga pagsasanggalang na putik.
13 Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will.13 Magsitahimik kayo, bayaan ninyo ako, na ako'y makapagsalita, at paratingin sa akin ang darating.
14 Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?14 Bakit kakagatin ng aking mga ngipin ang aking laman, at aking ilalagay ang aking buhay sa aking kamay?
15 Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.15 Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya: gayon ma'y aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya.
16 He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him.16 Ito man ay magiging aking kaligtasan; sapagka't ang isang di banal ay hindi makahaharap sa kaniya.
17 Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.17 Pakinggan ninyong masikap ang aking pananalita, at ang aking pahayag ay sumainyong mga pakinig.
18 Behold now, I have ordered my cause; I know that I shall be justified.18 Narito, ngayon, aking inayos ang aking usap; talastas ko na ako'y matuwid.
19 Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost.19 Sino ang makikipagtalo sa akin? Sapagka't ngayo'y tatahimik ako at malalagot ang aking hininga.
20 Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee.20 Dalawang bagay lamang ang huwag mong gawin sa akin, kung magkagayo'y hindi ako magkukubli sa iyong mukha:
21 Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid.21 Iurong mo ng malayo ang iyong kamay sa akin; at huwag akong takutin ng pangingilabot sa iyo.
22 Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me.22 Kung magkagayo'y tumawag ka, at ako'y sasagot; o papagsalitain mo ako, at sumagot ka sa akin.
23 How many are mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin.23 Ilan ang aking mga kasamaan at mga kasalanan? Ipakilala mo sa akin ang aking pagsalangsang at ang aking kasalanan.
24 Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy?24 Bakit ikinukubli mo ang iyong mukha, at inaari mo akong iyong kaaway?
25 Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?25 Iyo bang pangingilabutin ang isang dahong pinapaspas ng hangin? At iyo bang hahabulin ang dayaming tuyo?
26 For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.26 Sapagka't ikaw ay sumusulat ng mga mabigat na bagay laban sa akin, at ipinamamana mo sa akin ang mga kasamaan ng aking kabataan:
27 Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet.27 Iyo ring inilalagay ang aking mga paa sa pangawan, at pinupuna mo ang lahat kong landas: ikaw ay gumuguhit ng isang guhit sa palibot ng mga talampakan ng aking mga paa:
28 And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten.28 Bagaman ako'y parang bagay na bulok na natutunaw, na parang damit na kinain ng tanga.