Chapter 105 - Psalms

1 O give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deeds among the people.1 Oh magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan; ipabatid ninyo ang kaniyang mga gawain sa mga bayan.
2 Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works.2 Magsiawit kayo sa kaniya, magsiawit kayo sa kaniya ng mga pagpuri; salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa.
3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.3 Lumuwalhati kayo sa kaniyang banal na pangalan: mangagalak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon.
4 Seek the LORD, and his strength: seek his face evermore.4 Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kaniyang kalakasan; hanapin ninyo ang kaniyang mukha magpakailan man.
5 Remember his marvellous works that he hath done; his wonders, and the judgments of his mouth;5 Alalahanin ninyo ang kaniyang kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa: ang kaniyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kaniyang bibig;
6 O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen.6 Oh ninyong binhi ni Abraham na kaniyang lingkod, ninyong mga anak ni Jacob, na kaniyang mga hirang.
7 He is the LORD our God: his judgments are in all the earth.7 Siya ang Panginoon nating Dios: ang kaniyang mga kahatulan ay nangasa buong lupa.
8 He hath remembered his covenant for ever, the word which he commanded to a thousand generations.8 Kaniyang inalaala ang kaniyang tipan magpakailan man, ang salita na kaniyang iniutos sa libong sali't saling lahi;
9 Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac;9 Ang tipan na kaniyang ginawa kay Abraham, at ang kaniyang sumpa kay Isaac;
10 And confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant:10 At pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan, sa Israel na pinakawalang hanggang tipan:
11 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance:11 Na sinasabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Canaan, ang kapalaran na iyong mana;
12 When they were but a few men in number; yea, very few, and strangers in it.12 Nang sila'y kaunti lamang tao sa bilang; Oo, totoong kaunti, at nangakikipamayan doon;
13 When they went from one nation to another, from one kingdom to another people;13 At sila'y nagsiyaon sa bansa at bansa, mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan.
14 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes;14 Hindi niya tiniis ang sinomang tao na gawan sila ng kamalian; Oo, kaniyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila;
15 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm.15 Na sinasabi, Huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis. At huwag ninyong gawan ng masama ang mga propeta ko.
16 Moreover he called for a famine upon the land: he brake the whole staff of bread.16 At siya'y nagdala ng kagutom sa lupain; kaniyang binali ang buong tukod ng tinapay.
17 He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant:17 Siya'y nagsugo ng isang lalake sa unahan nila; si Jose ay naipagbiling pinakaalipin:
18 Whose feet they hurt with fetters: he was laid in iron:18 Ang kaniyang mga paa ay sinaktan nila ng mga pangpangaw; siya'y nalagay sa mga tanikalang bakal:
19 Until the time that his word came: the word of the LORD tried him.19 Hanggang sa panahon na nangyari ang kaniyang salita; tinikman siya ng salita ng Panginoon.
20 The king sent and loosed him; even the ruler of the people, and let him go free.20 Ang hari ay nagsugo, at pinawalan siya; sa makatuwid baga'y ang pinuno ng mga bayan, at pinalaya niya siya.
21 He made him lord of his house, and ruler of all his substance:21 Ginawa niya siyang panginoon sa kaniyang bahay, at pinuno sa lahat niyang pag-aari:
22 To bind his princes at his pleasure; and teach his senators wisdom.22 Upang talian ang kaniyang mga pangulo sa kaniyang kaligayahan, at turuan ang kaniyang mga kasangguni ng karunungan.
23 Israel also came into Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham.23 Si Israel naman ay nasok sa Egipto; at si Jacob ay nakipamayan sa lupain ng Cham.
24 And he increased his people greatly; and made them stronger than their enemies.24 At kaniyang pinalagong mainam ang kaniyang bayan, at pinalakas sila kay sa kanilang mga kaaway.
25 He turned their heart to hate his people, to deal subtilly with his servants.25 Kaniyang pinapanumbalik ang kanilang puso upang mangagtanim sa kaniyang bayan, upang magsigawang may katusuhan sa kaniyang mga lingkod.
26 He sent Moses his servant; and Aaron whom he had chosen.26 Kaniyang sinugo si Moises na kaniyang lingkod, at si Aaron na kaniyang hirang.
27 They shewed his signs among them, and wonders in the land of Ham.27 Kanilang inilagay sa gitna nila ang kaniyang mga tanda, at mga kababalaghan sa lupain ng Cham.
28 He sent darkness, and made it dark; and they rebelled not against his word.28 Siya'y nagsugo ng mga kadiliman, at nagpadilim; at sila'y hindi nagsipanghimagsik laban sa kaniyang mga salita.
29 He turned their waters into blood, and slew their fish.29 Kaniyang pinapaging dugo ang kanilang tubig, at pinatay ang kanilang mga isda.
30 Their land brought forth frogs in abundance, in the chambers of their kings.30 Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka, sa mga silid ng kanilang mga hari.
31 He spake, and there came divers sorts of flies, and lice in all their coasts.31 Siya'y nagsalita, at dumating ang mga pulutong na mga langaw, at kuto sa lahat ng kanilang mga hangganan.
32 He gave them hail for rain, and flaming fire in their land.32 Ibinigay niya sa kanila na pinakaulan ay graniso, at liyab ng apoy sa kanilang lupain.
33 He smote their vines also and their fig trees; and brake the trees of their coasts.33 Sinaktan naman niya ang kanilang mga puno ng ubas, at ang kanilang mga puno ng higos; at binali ang mga punong kahoy ng kanilang mga hangganan.
34 He spake, and the locusts came, and caterpillers, and that without number,34 Siya'y nagsalita at ang mga balang ay nagsidating, at ang mga higad, ay yao'y walang bilang,
35 And did eat up all the herbs in their land, and devoured the fruit of their ground.35 At kinain ang lahat na gugulayin sa kanilang lupain, at kinain ang bunga ng kanilang lupa.
36 He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength.36 Sinaktan din niya ang lahat na panganay sa kanilang lupain, ang puno ng lahat nilang kalakasan.
37 He brought them forth also with silver and gold: and there was not one feeble person among their tribes.37 At kaniyang inilabas sila na may pilak at ginto: at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kaniyang mga lipi.
38 Egypt was glad when they departed: for the fear of them fell upon them.38 Natuwa ang Egipto nang sila'y magsialis; sapagka't ang takot sa kanila ay nahulog sa kanila.
39 He spread a cloud for a covering; and fire to give light in the night.39 Kaniyang inilatag ang ulap na pinakakubong; at apoy upang magbigay liwanag sa gabi,
40 The people asked, and he brought quails, and satisfied them with the bread of heaven.40 Sila'y nagsihingi, at dinalhan niya ng mga pugo, at binusog niya sila ng pagkain na mula sa langit.
41 He opened the rock, and the waters gushed out; they ran in the dry places like a river.41 Kaniyang ibinuka ang bato at binukalan ng tubig; nagsiagos sa tuyong mga dako na parang ilog.
42 For he remembered his holy promise, and Abraham his servant.42 Sapagka't kaniyang naalaala ang kaniyang banal na salita, at si Abraham na kaniyang lingkod.
43 And he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness:43 At kaniyang inilabas ang kaniyang bayan na may kagalakan, at ang kaniyang hirang na may awitan.
44 And gave them the lands of the heathen: and they inherited the labour of the people;44 At ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa; at kinuha nila ang gawa ng mga bayan na pinakaari:
45 That they might observe his statutes, and keep his laws. Praise ye the LORD.45 Upang kanilang maingatan ang kaniyang mga palatuntunan, at sundin ang kaniyang mga kautusan. Purihin ninyo ang Panginoon.