Chapter 2 - Proverbs

1 My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;1 Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita, at tataglayin mo ang aking mga utos;
2 So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;2 Na anopa't iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan, at ihihilig mo ang iyong puso sa pagunawa;
3 Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;3 Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay, at itataas mo ang iyong tinig sa pagunawa;
4 If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;4 Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago.
5 Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.5 Kung magkagayo'y iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon, at masusumpungan mo ang kaalaman ng Dios.
6 For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.6 Sapagka't ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kaniyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan:
7 He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.7 Kaniyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat;
8 He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.8 Upang kaniyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan, at maingatan ang daan ng kaniyang mga banal.
9 Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.9 Kung magkagayo'y mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan, at ang karampatan, oo, bawa't mabuting landas.
10 When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;10 Sapagka't karunungan ay papasok sa iyong puso, at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa;
11 Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:11 Kabaitan ay magbabantay sa iyo, pagkaunawa ay magiingat sa iyo:
12 To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;12 Upang iligtas ka sa daan ng kasamaan, sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masamang bagay;
13 Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;13 Na nagpapabaya ng mga landas ng katuwiran, upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman;
14 Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;14 Na nangagagalak na magsigawa ng kasamaan, at nangaaaliw sa mga karayaan ng kasamaan,
15 Whose ways are crooked, and they froward in their paths:15 Na mga liko sa kanilang mga lakad, at mga suwail sa kanilang mga landas:
16 To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;16 Upang iligtas ka sa masamang babae, sa makatuwid baga'y sa di kilala na nanghahalina ng kaniyang mga salita;
17 Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.17 Na nagpapabaya sa kaibigan ng kaniyang kabataan, at lumilimot ng tipan ng kaniyang Dios:
18 For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.18 Sapagka't ang kaniyang bahay ay kumikiling sa kamatayan, at ang kaniyang mga landas na sa patay:
19 None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.19 Walang naparoroon sa kaniya na bumabalik uli, ni kanila mang tinatamo ang mga landas ng buhay:
20 That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.20 Upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao, at maingatan ang mga landas ng matuwid.
21 For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.21 Sapagka't ang matuwid ay tatahan sa lupain, at ang sakdal ay mamamalagi roon.
22 But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.22 Nguni't ang masama ay mahihiwalay sa lupain, at silang nagsisigawang may karayaan ay mangabubunot.